Materská škola Antona Prídavka, Prešov

Materská škola Antona Prídavka, Prešov

Antona Prídavka
08001 Prešov
IČO: 42085438

Informácie o inštitúcii Materská škola Antona Prídavka, Prešov

 

Charakteristika MŠ

 

Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Naša mateská škola sa nachádza v centre Sídliska III. Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  V súčasnosti prevádzku zabezpečuje 14 plne kvalifikovaných učiteliek, z toho 50% s vysokoškolskym vzdelaním, ktoré sa starájú o 146 detí .  O zdravé a hygienické prostredie a primeranú zdravú výživu sa stará aj 9 nepedagogických pracovníčok.

Školu obklopuje bohatá zeleň. V areáli sa nachádzajú pieskoviská, hojdačky, preliezky. MŠ poskytuje možnosť krúžkovej činnosti: dramatický, folklórny a tanečný krúžok. Predškoláci majú možnosť absolvovať predplaveckú prípravu.

 

Od roku 2002 sme držiteľom certifikátu

Škola podporujúca zdravie.

 

Naša materská škola prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok v Krtkove“

podporuje komplexný osobnostný rozvoj detí, aktivizuje a motivuje rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, rozvoj tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách a formuje vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie detí.

 

Prostredníctvom rôznych aktivít a projektov sa škola zameriava na:

zdravotnú výchovu:


- výchovou detí k postojom, ktoré vedú k zručnostiam chrániacim zdravie a k váženiu si zdravia, k posilňovaniu starostlivosti o vlastné zdravie, dostatku pohybu a drogovej prevencie

stravovacie návyky a zdravú výživu:

-  zvýšovaním spotreby ovocia a zeleniny, zabezpečovaním dostatočného príjmu tekutín,znížením a úpravou tukov, najmä živočíšnych, znížením spotreby soli a prednostným využívaním zdrojov bielkovín .

sociálno kultúrnu oblasť:

- vytváraním sociálneho prostredia na základe vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spolupráce medzi všetkými členmi komunity MŠ, vedením detí k láske a hrdosti k rodnému kraju, prehlbovaním estetického cítenia a lásky k zvykom v šarišskom regióne.

environmentálnu výchovu:

- rozvíjaním uvedomelého vzťahu k prírode

 

Školské projekty


"Farebná jeseň"

 • „Zdravý úsmev“
 • „Podajme si ruky“
 • „Z rozprávky do rozprávky“
 • „Kľúčik do divadla“
 • „Žime zdravo“
 • S kým môžete prísť do kontaktu?

   

  Riaditeľka školy: Darina Némethová


  Zástupkyňa riad.: Božena Kaščáková  Kde nás nájdete?

  Zobrazit